Class Schedule
Thursday Oct 23,2014
5:00am CrossFit WOD
6:00am CrossFit WOD
9:00am CrossFit WOD
10:00am Open Gym
12:00pm CrossFit WOD
4:30pm CrossFit WOD
5:30pm CrossFit WOD
6:30pm CrossFit WOD
7:30pm SpeedFit Matt Bu

Friday Oct 24,2014
5:00am CrossFit WOD
6:00am CrossFit WOD
7:00am Ladies Beginner
9:00am CrossFit WOD
10:00am Open Gym
12:00pm CrossFit WOD
4:30pm CrossFit WOD
5:30pm CrossFit WOD
6:30pm CrossFit WOD

Saturday Oct 25,2014
11:00am Team WOD

Monday Oct 27,2014
5:00am CrossFit WOD
6:00am CrossFit WOD
7:00am Ladies Beginner
9:00am CrossFit WOD
10:00am Open Gym
12:00pm CrossFit WOD
4:30pm CrossFit WOD
5:30pm CrossFit WOD
6:30pm CrossFit WOD
7:30pm ROCKBUILT Barbell Club Adam Re

Tuesday Oct 28,2014
5:00am CrossFit WOD
6:00am CrossFit WOD
9:00am CrossFit WOD
10:00am Open Gym
12:00pm CrossFit WOD
4:30pm CrossFit WOD
5:30pm CrossFit WOD
6:30pm CrossFit WOD
7:30pm SpeedFit Matt Bu

Wednesday Oct 29,2014
5:00am CrossFit WOD
6:00am CrossFit WOD
7:00am Ladies Beginner
9:00am CrossFit WOD
10:00am Open Gym
12:00pm CrossFit WOD
4:00pm KidsFit Michael K
4:30pm CrossFit WOD
5:30pm CrossFit WOD
6:30pm CrossFit WOD